Szkoła Podstawowa w Sławsku im. Jana Kochanowskiego została otwarta 1 wrze¶nia 1945 r. i liczyła wówczas 59 uczniów. Mie¶ciła się w dwóch budynkach w Sławsku: nr 95 i 96. Pierwszym jej kierownikiem był Edmund Plank.

W roku 1981 obniżono organizację szkoły do sze¶ciu klas, toteż dwie najstarsze klasy dojeżdżały do zbiorczej szkoły w Sławnie. W roku 1987 szkoła znów stała się pełn± o¶mioklasow±.

Historia Szkoły Podstawowej w Sławsku

Najstarsze dzieje okolic Sławska rozpoczynają się wraz z pojawieniem się na tym terenie człowieka. Pradzieje Sławska obejmują okres od około IV – V tysiąclecia p.n.e. Po XI – XII wiek n.e. przybywały tu wówczas, przenosząc się często z miejsca na miejsce, małe grupy ludzi zajmujących się myślistwem, rybactwem i zbieractwem. Na przełomie IV i III tysiąclecia p.n.e. Społeczności zamieszkujące okolice Sławska opanowały umiejętność wytwarzania żywności, tzn. chowu zwierząt i uprawy roślin. Od około VIII do około III wieku p.n.e. Tereny Sławska zamieszkiwali rolnicy, pasterze po, których pozostało wiele śladów po obozowiskach. Powoli powstawały wspólnoty kilku osad, a później nawet związki plemion. W VIII-IX wieku mieszkańcy kilku osad z okolic Sławska, Staniewic i Wrześnicy utworzyli tzw. Opole, czyli związek wspólnot lokalnych. Grupa ta była tak silna, że mogła zmobilizować sie do budowy grodu we Wrześnicy. W X wieku w wyniku procesów państwowotwórczych na Pomorzu oraz być może rywalizacji rodów z Wrześnicy i Sławsku gród we Wrześnicy upadł. Nowy gród został zbudowany w Sławsku. Rola społeczności ze Sławska była coraz większa i na wiele lat Sławsko (Stare Sławno) zostało stolicą Księstwa Sławieńskiego. Od XIII wieku było siedzibą kasztelana sprawującego władze sądowniczą, skarbową i wojskową. Gród kasztelański położony nad brzegiem Wieprzy miał kształt kolisty, był otoczony wałem i folią. Prawdopodobnie już w XII wieku zbudowano kościół parafialny (drewniany). Znaczenie grodu podniosło jeszcze bardziej osiedlenie się przed rokiem 1155 mnichów z rycerskiego zakonu joanickiego. Około 1200 roku była tutaj jedna z pięciu tzw. Komandorii joanickich w północno-wschodniej Europie. O jej istnieniu dowiadujemy się z dokumentu Bramina I w którym potwierdza on nadanie swojego dziada (Racibora I) dokumentu dla joanitów w Starym Sławnie.

Siedziba joanicka znajdowała się obrębie grodu kasztelańskiego. Dokument z 1270 roku zawiera informacje, że joanici tutejsi tworzyli zgromadzenie zwane baliwatem.

Po lokalizacji i nadaniu praw miejskich Nowemu Sławnu (w miejscu dzisiejszego Sławna) nasiliła się walka o wpływy polityczne i gospodarcze w tym regionie. Niemieckie Nowe Sławno coraz wyraźniej zyskiwało na znaczeniu. Pomorskie Stare Sławno nie może podołać nasilającej sie konkurencji. Stare Sławno nie zyskało praw samorządowych, nie stało się miastem. W roku 1320 przeniesiono baliwat joanicki ze Starego Sławna do miast, tj. Nowego Sławna. Mieszkańcom Nowego Sławna ciążyła bliskość stałej władzy politycznej, ponadto dążyli oni do pozbycia się konkurenta gospodarczego. W roku 1402 uzbrojeni mieszczanie z Nowego Sławna napadli na Stare Sławno. Zamek, siedziba starosty został po krótkiej walce zdobyty, a następnie spalony razem z podgrodziem. Stare Sławno jako gród książęcy, przestało istnieć. Aż do 1949 roku upowszechniła się nazwa Stare Sławno (Alt Schlawe) dla odróżnienia od Nowego Sławna tj. miasta lokacyjnego, które z kolei przyjmuje nazwę Sławno (Schlawe). W spisach z 1540 i 1628 roku wieś zaznaczona jest jako własność książąt zachodniopomorskich.

W pierwszej połowie XIX wieku wyraźny był wzrost liczby ludności: w 1818 roku -416 mieszkańców, w 1885 roku -978 mieszkańców i 1088 hektarów powierzchni (w tym 599 ha ziemi uprawnej) oraz 113 domów mieszkalnych. Z kolei w 1941 było 936 mieszkańców. Czynna była mleczarnia, młyn, cegielnia, zakład budowy młynów.

Publiczna Szkoła Powszechna w Starym Sławnie w 1945 roku należała do gdańskiego okręgu szkolnego, powiat Sławno. Pierwszym kierownikiem szkoły w 1945 roku był Plank Edmund, a pierwszymi nauczycielami, którzy uczyli w tej szkole byli J. Mazgaj, L. Ćwikliński oraz J. Olszewski. Zajęcia odbywały się w dwóch budynkach poniemieckich. W jednym z nich w czasie II wojny światowej znajdował się ośrodek zdrowia. Do szkoły w Starym Sławnie uczęszczali uczniowie głównie z tej miejscowości oraz z Rudy Polskiej (aktualnie Tokary). Uczniowie ci chodzili pieszo lub przyjeżdżali rowerem do szkoły.

W Publicznej Szkole Powszechnej w Starym Sławnie czyli Sławsku, każdy uczeń, który uczęszczał do szkoły miał zakładany osobny arkusz ocen sprawowania i postępów w nauce, który był prowadzony przez cały czas pobierania nauki. Arkusze uczniów danej klasy były przechowywane razem we wspólnym arkuszu zbiorczym klasowym. Uczniowskie arkusze ocen, kończących szkołę lub opuszczających ją z innych przyczyn oprawia się na trwałe wraz z arkuszami zbiorczymi i całej szkoły za dany rok szkolny.Na każdy rok szkolny sporządzało sie nowy arkusz zbiorczy klasowy, wypisując z nich nazwiska uczniów zgodnie z listą klasową z dziennika lekcyjnego i w tej samej kolejności układano w arkuszu zbiorczym indywidualne uczniowskie arkusze ocen. Sprawowanie uczniów i ich postępy w nauce oceniało się według następujących stopni: bardzo dobry, dobry, dostateczny, niedostateczny.

Uczniowie klasy pierwszej nie otrzymywali wyrażonych w stopniach ocen, ale ustalone z końcem I, II, III, IV okresów opinie, dotyczące sprawowania oraz postępów w nauce. Jeżeli uczeń nie był klasyfikowany w danym okresie, to należało wpisać powód dlaczego go nie klasyfikowano. Rada Pedagogiczna wypisywała orzeczenia w uczniowskich arkuszach ocen, z kolei opiekunowie wypełniali zestawienia liczbowe ruchu uczniów i wyników rocznej klasyfikacji dla poszczególnych klas, a kierownik szkoły wypełniał zestawienia dla całej szkoły.

Do Publicznej Szkoły Powszechnej do klasy pierwszej w roku szkolnym 1945/46 uczęszczało 42 uczniów. W roku szkolnym 1945/46 do klasy drugiej uczęszczało 22 uczniów. Ze zbioru arkuszy ocen wiadomo jest, że Maria Brenda ukończyła jeden okres klasy pierwszej, potem chodziła do szkoły w Warszkowie. Z kolei Edward Bacik nie został klasyfikowany ponieważ nie uczęszczał na zajęcia. Pozostał w klasie II. Pochodził z miejscowości Ruda Polska. Do szkoły chodził pieszo lub rowerem.

Do klasy trzeciej uczęszczało 14 uczniów. Do tej pory wychowawcą tych klas była J. Mazgaj. W klasie piątej było 11 uczniów, a wychowawcą tej klasy był Z. Ćwikliński. Do klasy szóstej uczęszczało 9 osób, oto niektórzy z nich: Józef Choma, Zdzisław Śpiewak, Wacław Włodarzcyk, Helena Sipówna.

W roku szkolnym 1945/46 do Publicznej Szkoły Powszechnej w Starym Sławnie uczęszczało ogółem 100 uczniów. W tej szkole była również możliwość ukończenia szkoły kursem wieczorowym dla dorosłych.

W publicznej Szkole Powszechnej uczniowie, którzy mieli dobre wyniki w nauce podchodzili do egzaminów, na podstawie których przechodzili o jedną klasę wyżej. Tak na przykład dwie uczennice Danuta Dzik i Maria Dzik zdawały egzamin.

W Publicznej Szkole Powszechnej w Starym Sławnie od 1946 do 1949 roku, kierownikiem szkoły był nadal Plank Edmund, grono pedagogiczne składało się z następujących osób: J. Mazgaj, J. Olszewski, W. Rott, J. Kaźmierczyk i M. Kaźmierczyk.

W dniu 28.II.1947 roku w Publicznej Szkole Powszechnej został przeprowadzony prywatny egzamin. Rada Pedagogiczna uznała niektórych uczniów za "uzdolnionych" do przejścia z I-go półrocza klasy VI do II-go półrocza klasy VII.

W nowym roku szkolnym w 1949/50 Publiczna Szkoła Powszechna należała do szczecińskiego okręgu szkolnego. Czasami jednak powiat Sławieński należał do województwa gdańskiego, a niekiedy do szczecińskiego. Było to wynikiem reformy administracyjnej i podziałów Polski. Nazwa miejscowości Stare Sławno została zmieniona na Sławsko i tak jest do dzisiaj. Kierownikiem szkoły od tego momentu został Julian Olszewski. W kolejnych latach 1950-1962 grono pedagogiczne powiększyło się o: H. Rulinowską, T. Zdzitowiecką, F. Sawickiego, M. Poleka, Brzezińską.

Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Sławsku w latach 1962-1969

Od 1962 roku w Szkole Podstawowej w Sławsku była prowadzona kronika szkolna. W tym czasie kierownikiem Szkoły Podstawowej był Bolesław Gofryk, a grono nauczycielskie składało się z następujących nauczycieli:Blum-Wacholc Irena Betman Maria Grocka Lucyna Gajczyk Elżbieta Gofryk Zyta

W Szkole Podstawowej w Sławsku w roku szkolnym 1962/63 zajęcia odbywały się w dwóch budynkach. Istniało osiem oddziałów w tym dwie klasy siódme. Łącznie placówka liczyła 206 uczniów. W wymienionym roku szkolnym pracę pedagogiczną prowadziło sześciu nauczycieli. Wygospodarowano i wyposażono pracownię prac ręcznych dla chłopców. Dla pomocy naukowych wydzielono specjalne pomieszczenie. Do zajęć z wychowania fizycznego uzyskano salę zastępczą na czas zimowy, wykorzystując pomieszczenie byłej PGRN w Sławsku. W dwóch budynkach urządzono ciemnię, dla wyświetlania przezroczy. Dzięki pomocy PGRN i na wniosek Inspektora Oświaty zakupiono pomoce i sprzęt na sumę około 16 tyś. zł. W dniu 19.IX.1964 roku została otwarta pracownia dla zajęć praktyczno-technicznych. Inicjatorem tego czynu był Komitet Rodzicielski, ale dzięki mieszkańcom wsi została wyremontowana.

W kolejnych latach czyli od 1963 do 1969 roku grono pedagogiczne pracowało w szkole w następującym składzie: I. Spodynek, W. Juchniewicz, B. Gofryk, E. Czesnowska, Z. Gofryk, K. Pietrzykowska, L. Kuligowska, A. Stasiak.

Koła zainteresowań i organizacje

Na terenie szkoły od 1962 roku istniały następujące koła zainteresowań i organizacji:SKO, PCK, LOK, SKBS, SKOK, SKPPR, SFBS, SKPZSRP,Kółko artystyczneZHPKółko "Każde dziecko przyjacielem zwierząt" w 1962 roku uzyskało 7 miejsce w powiecie. Z kolei w roku następnym 1963 otrzymało odznaki "Wzorowy opiekun zwierząt" i dyplom uznania, zajmując II miejsce w powiecie i 29 w województwie. Odznaki otrzymali uczniowie: S. Wziętek, M. Rut, z klasy VI, S. Dąbrowski z klasy VII. W 1965 roku opiekun kółka B. Gofryk został wyróżniony, a uczniom przyznano nagrody książkowe i odznaki ufundowane przez Zarząd Okręgowy Związku Łowieckiego.Kółko "Żywego słowa" w 1963 roku zajęło II miejsceKółko fotograficzneSKS Samorząd UczniowskichPCK w 1962 roku otrzymało nagrodę pieniężną w dniu "Międzynarodowego Dnia Karty Nauczyciela".

Uroczystości szkolne

W Szkole Podstawowej w Sławsku od 1962 roku odbywały się liczne imprezy, konkursy i spotkania. W dniu 11.X.1962 roku odbyło się spotkanie z weteranami WP z okazji "Dnia Wojska Polskiego". Z innych uroczystości należy wymienić akademię z okazji rocznicy Rewolucji Październikowej. W nowym roku kalendarzowym zorganizowana została przez grono nauczycielskie i rodziców zabawa choinkowa dla dzieci.

W szkole zawsze gorączkowo przygotowywano się do uroczystości 1-majowych. W pochodzie maszerowała grupa harcerzy, "marynarzy" - zuchów, za nimi kroczyły dziewczęta w strojach ludowych, siatkarze, kolarze, sanitariuszki, uczniowie niezorganizowani oraz grono pedagogiczne. Uczniowie szkoły chętnie brali czynny udział w pracach użyteczno-społecznych. Miedzy innymi urządzili boisko do piłki siatkowej oraz własnoręcznie wykonali maszt na uroczystość zakończenia roku szkolnego. Najpierw część artystyczną, a następnie wręczanie uczniom świadectw, a najlepszym nagrody.

W dniu 10.XI.1963 roku z okazji objęcia patronatu nad szkołą przez Bank Ludowy w Sławnie odbyła się uroczystość "Zgaduj-Zgadula" o tematyce "Oszczędzaj i ucz oszczędzać" połączona z bogatą częścią artystyczną przygotowaną przez młodzież tutejszej szkoły.

Miesiąc październik w 1966 roku obfitował w uroczystości między innymi odbyło się spotkanie z poetą Kaszubskim S. Sengerem z okazji Kongresu Kultury Polskiej oraz spotkania z oficerem Wojska Polskiego z okazji ich święta.

Odbyła się także uroczystość z okazji 650-lecia miasta Sławna. Odświętnie udekorowane Sławno ongis Stare Sławno witało gości. To właśnie tu w starej siedzibie rozpoczęto uroczystości obchodów 650-lecia Sławna. Przyjechali przedstawiciele władz powiatowych, przybyli harcerze z Hufca Sławna, licznie zgromadzona młodzież i ludność. Cała szkoła wraz z gośćmi i młodzieżą uczestniczyła w otwarciu uroczystości. Następnie wszyscy przybyli do Sławna, gdzie odbyły się dalsze uroczystości.

W Szkole Podstawowej w Sławsku odbył się Dzień Sportu. Z tej okazji na boisku szkolnym rozgrywano różne dyscypliny sportowe pomiędzy szkołą ze Sławska, a szkołą ze Staniewic. Nagrody dla wszystkich ufundowane były przez Komitet Rodzicielski.

Rok 1968/69 był szczególnie ważny, gdyż młodzież dowiedziała się o V zjeździe PZPR. Z hasłem "Pracą witamy V Zjazd PZPR", uczniowie przystąpili do pracy, porządkowania obejścia, malowania klas oraz kącików czystości.

W Szkole Podstawowej w Sławsku tradycyjnie co roku odbywała się "Choinka noworoczna", w czasie której uczniowie obdarowywani byli podarunkami.

Od 1969 do 1992 roku Szkoła Podstawowa w Sławsku nie prowadziła kroniki szkolnej. Dyrektorem szkoły była Maria Szewczyk.

Działalność Szkoły Podstawowej w Sławsku od 1992 do 1999 roku.

W roku szkolnym 1992/93 nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. W wyniku konkursu dyrektorka została nauczycielka języka polskiego mgr Beata Gofryk, ucząca w tej szkole juz pięć lat. Jest ona najmłodszą dyrektorką ośmioklasowej szkoły w województwie.

Sławsko to jedna z większych wsi w gminie. W centrum jej znajduje się świetlica wiejska z dużą salą i remizą. Obiekt ten zbudowano wysiłkiem mieszkańców wsi w połowie lat 80. Odbywają się tu imprezy, w tym szkolne. Sala służy szkole do zajęć z wychowania fizycznego. Z kolei z chwilą wprowadzenia lekcji religii do szkoły, proboszcz parafii udostępnił salkę katechetyczną w domu parafialnym oddziałowi przedszkolnemu.

Skład grona pedagogicznego jest następujący:

dyrektor mgr Beata Gofryk

mgr Maria Dwojak

mgr Dariusz Gofryk

mgr Krystyna Kurzawska

mgr Joanna Konke

mgr lBeata Wachholz

mgr Grażyna Torowicz

Regina Jabłońska

mgr Iwona Najda

mgr Helena Zawarska

Maria Szwczyk

Iwona Dwojak

mgr Bogumił Płachecki

Konkursy, uroczystości i imprezy

Uczniowie Szkoły Podstawowej ze Sławska uczestniczyli w wielu konkursach m.in. sportowych, recytatorskich itp.

W dniu 09.VI.1993 roku odbyła się Spartakiada Szkół Gminy Sławno w Warszkowie. Reprezentacja ze Sławska wzięła udział w rozgrywkach sportowych i zajęła IV miejsce. Najwaleczniejszym okazał się uczeń klasy VII Paweł Torowicz, który zrobił 13 podciągnięć na drążku.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sławsku uczestniczyli w konkursie recytatorskim pt. "Ptaki i ptaszki polne", który odbył się w Sławnie. W konkursie wzięło udział wielu uczniów ze szkół podstawowych m.in. z Wrześnicy i Sławska. W młodszej grupie "ptaszków" wystąpiło 31 uczniów, a w grupie starszej "ptaków" 14 uczniów. Ze Szkoły Podstawowej ze Sławska w kategorii "ptaszków" wyróżniono Annę Kufel. W kategorii "ptaków" wyróżniono: Pawła Torowicza, Iwonę Hibner, Małgorzatę Walczak.

W tym samym konkursie recytatorskim "Ptaki i ptaszki polne" w Warszkowie, ale w 1999 roku uczniowie ze Sławska zajęli następujące miejsca:Natalia Sawicka z klasy VIIa – zajęła IV miejscePatryk Jóźwik z klasy VII – zajął IV miejsceKamil Zawarski z klasy V – zajął VI miejsce

W 1995 roku odbył się turniej sportowy "O Puchar Wójta" Gminy Sławno. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sławsku zajęli:III miejsce w Mistrzostwach Regionu w piłkę nożną chłopcówIII miejsce w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej Szkół Podstawowych

W 1997 roku uczennica z klasy VIII Izabela Sawicka ze Szkoły Podstawowej w Sławsku zakwalifikowała się do ogólnopolskiego konkursu "Ośmiu wspaniałych". Konkurs ten został zapoczątkowany przez Annę Fabisiak z warszawskiego Domu Kultury. Jej celem było promowanie działań na rzecz drugiego człowieka w najbliższym otoczeniu, wspieranie młodszych ludzi, którzy budują lepszy, bardziej harmonijny świat. Taką osobą jest Izabela Sawicka. Dyrektor B. Gofryk mówi o niej, iż "Wokół niej skupia się całe życie samorządowe. Jest dziewczyną pełną inwencji...". Izabela Sawicka wraz z innymi uczestnikami reprezentowała województwo słupskie na ogólnopolskim zlocie we Wrocławiu.

Z kolei Karolina Skarbek uczennica z klasy VIII uczestniczyła w IV sesji Dzieci i Młodzieży. W dniu 1.VI.1997 roku z okazji swego święta młodzi parlamentarzyści szukali odpowiedzi na pytanie: czy młodzi powinni współdecydować o sprawach osiedla, miasta i gminy. Posłem mógł zostać każdy uczeń starszych klas podstawowych i szkoły średniej. Wystarczyło napisać pracę na jeden z tematów: Czy my, dzieci i młodzież, powinniśmy też "rządzić"-opisać znany samorząd i swój udział w nim; twój najciekawszy problem – jak go rozwiązać?.

Dla Karoliny Skarbek największym problemem jest ""inwazja narkotyków". W swojej pracy napisała, iż: "...z narkotykami możemy zetknąć się coraz częściej. Młodzież sięga po nie, bo nie wie, czym to grozi. To wina słabej edukacji, a w szkołach brakuje pedagogów, z którymi można rozmawiać.

Uczennice szkoły Podstawowej ze Sławska Luiza Zielińska i Elżbieta Wołczek zdobyły główną nagrodę "Złotego Żuka" w I Gminnym Konkursie Piosenki Szkolnej.

W Szkole Podstawowej w Sławsku został zorganizowany Turniej Wiedzy o życiu i twórczości Adama Mickiewicza prowadzony przez przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Tomasza Jabłońskiego. W skład komisji weszły nauczycielki języka polskiego ze wszystkich szkół gminy Sławno. W turnieju wzięły udział szkoły z: Żukowa, Warszkowa, Boleszewa, Wrześnicy i Sławska. Szkoła Podstawowa ze Sławska zajęła I miejsce.

W roku mickiewiczowskim w szkole odbyło się wiele uroczystości związanych z Adamem Mickiewiczem. W dniu 1.XI.1998 roku Młodzież z Towarzystwa Przyjaciół Poezji inscenizowały "Dziady" A. Mickiewicza na cmentarzu obok kościoła w Sławsku słowami: "Cicho wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie...".

Następnie 22.XII.1998 roku z okazji 200 rocznicy urodzin wieszcza Towarzystwo Przyjaciół Poezji przedstawiło spektakl, na który składały się fragmenty następujących utworów: "Ballad i romansów" oraz "Oda do młodości". W szkole z tej okazji odbył się konkurs recytatorski utworów poety oraz konkurs na najciekawszy strój z utworów Adama Mickiewicza. W konkursie wystąpiły następujące postacie: Świtezianka, Leszek, Telimena, ks.Robak, Zosia i Mefistofeles.

Kolejnym bardzo ciekawym konkursem był "Omnibus" - prowadzony przez przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego z opiekunem Marią Szwczyk.

Wśród wielu uroczystości, imprez szkolnych, które odbyły się w Szkole Podstawowej w Sławsku, autorka pracy zwróciła uwagę na najciekawsze. Jedną z nich jest przedstawienie fragmentu komedii Aleksandra Fredry "Zemsta", przygotowane przez klasę VII przy pomocy pani dyrektor Beaty Gofryk. W przedstawieniu znalazła się scenka słynnego pisania listu, w którym często padają słowa "Mocium panie". Przedstawienie to również zostało pokazane mieszkańcom wsi podczas Dnia Matki.

Tradycyjnie w szkole odbywa się uroczystość z okazji Dnia Matki. W dniu 26.V.1994 roku pod hasłem "Twoje serce Mamo jest takie ogromne" - wszystkie klasy prezentowały swój program. Montaż słowno-muzyczny opracowano pod kierunkiem pani Grażyny Torowicz, a nad scenografią pracowały pani Helena Zawarska i Iwona Najda. W czasie imprezy odbył się również konkurs Miss Szkoły, którą została Gabrysia Milner z klasy VIII. Opracowanie konkursu to dzieło pani Beaty Wachholz. Całą imprezą prowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Monika Rolnik.

Uczniowie szkoły Podstawowej w Sławsku przygotowali również uroczysty apel z okazji wybuchu II wojny światowej pod hasłem "Bo wolność to tyle ilu nas dziś żyje...".

W październiku 1995 roku odbyło się uroczyste otwarcie mostu na rzece Wieprza. Na uroczystość tą przybyła ludność ze Sławska, grono pedagogiczne oraz licznie zaproszeni goście.

W dniu 08.III.1997 roku w Szkole Podstawowej w Sławsku z wizytą duszpasterską zawitał Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski Marian Gołębiewski. Szczególnie na tę okazje klasa VIII przygotowała przedstawienie słowno-muzyczne.

Zakończenie roku szkolnego klasy VIII w 1997 roku połączono z pożegnaniem nauczycielki Reginy Jabłońskiej, która po trzydziestu latach pracy w tym zawodzie postanowiła odejść na emeryturę.

W dniu 08.X.1997 roku odbył się Zespół Samokształceniowy Dyrektorów Szkół Gminy Sławno. Tematem tego spotkania było badanie kompetencji uczniów klasy VIII i VIII. Był to wstęp do mającej nastąpić od nowego roku szkolnego reformy oświatowej.

W 1997 roku w Szkole Podstawowej w Sławsku ukazał się pierwszy numer gazetki szkolnej pt. "Żaczek" redagowany przez uczniów szkoły. W skład zespołu redakcyjnego weszły: redaktor naczelny – Aneta Rolnik, dziennikarze – Luiza Zielińska, Tomasz Jabłoński, główny grafik – Karol Mądrzecki, wydawca – Samorząd Uczniowski.

W dniach 15.IX.1998 roku odbyła sie Rada Szkoleniowa podczas, której nauczyciele otrzymali odpowiedzi na wiele nurtujących pytań związanych z zapowiedzianą reformą oświaty. Nauczyciele obejrzeli fragment filmu dotyczącego ogłoszenia Projekty Reformy Systemu Edukacji Mirosława Handke – Ministra Edukacji Narodowej pt. "Filozofia zmiany" oraz Ireny Dzierzgowskiej- Sekretarza Stanu pt. "Kształcenie w nowym ustroju szkolnym".

Kolejną ciekawą imprezą szkolną, która odbyła się w szkole to przedstawienie klasy V pt. "W świecie mitów". Uczniowie tej klasy wcielili się w mityczne postacie takie jak: Hera, Zeus, Atena, Ikar, Dedal, Kora, Prometeusz, Hermes, Demeter itp. Z tej okazji odbył się również konkurs wiedzy mitologicznej pt. "Zostań znawcą mitologii". W konkursie tym I miejsce zajął- Kamil Zawarski, a II miejsce- Weronika Broda oraz Anna Zych.

W Szkole Podstawowej w Sławsku tradycyjnie co roku wszystkie klasy wyjeżdżają na wycieczki szkolne. W 1998 roku uczniowie zwiedzali takie miejscowości: Częstochowa. Kraków, Oświecim, Wieliczka, Zakopane, Bytów, Bedomin, Garczyn, Wchydze Kiszewskie.

Szkolne organizacje uczniowskie

W Szkole Podstawowej w Sławsku istniała gromada zuchowa "Laskowe Orzeszki", której pracą kierowała Maria Szewczyk, także komendantka rejonu Sławno obejmującego wszystkie jednostki harcerskie z gminy. Za realizacje zadań akcji "gra w zielone", które polegały na ochronie środowiska naturalnego, gromada zuchowa otrzymała wyróżnienie od naczelnika ZHP- dyplom i nagrodę ringo.

Z kolei harcerze "Leśni" co roku uczestniczą w przeglądzie "śpiewających zastępów", często występami artystycznymi uświetniają uroczystości na miejscu i pobliskim Sławnie.

Harcerze i zuchy ze Szkoły Podstawowej w Sławsku napisali list do Jerzego Owsiaka; pisząc, że w naszej miejscowości jest piętnastoletnia dziewczyna o imieniu Kasia, która od urodzenia jest niewidoma. Wszyscy starają się zbierać pieniądze na operacje jej oczu. Niestety jest ona bardzo droga, dlatego też zwrócili się z prośbą, aby Kasia znalazła się na liście dzieci potrzebujących wsparcia pieniężnego na operacje jej oczu.

W komendzie Hufca w 1998 roku w Sławnie odbył się XX Zjazd Hufca ZHP. Wójt Gminy Wojciech Stefanowski w czasie uroczystości wręczył skromne upominki i podziękowania "seniorom" harcerstwa między innymi pani Marii Szewczyk.

Organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej w Szkole Podstawowej w Sławsku w latach 1999-2004

W roku szkolnym 1999/2000 uległa całkowitej zmianie struktura szkolna. Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Szkoła Podstawowa w Sławsku obejmuje dzieci w wieku 7-12 lat. Placówka dzieli się na klasy I-III o nauczaniu zintegrowanym oraz klasy IV-VI o nauczaniu blokowym. Dziecko wprowadzone jest w świat nauki i kultury oraz zapoznawane z zasadami życia społecznego. Rozwijana jest także wrażliwość estetyczna oraz zainteresowania sztuką. W szkole istnieje również klasa "0", do której uczęszczają dzieci w wieku 6 lat. Do obwodu szkoły należą takie miejscowości jak: Sławsko, Radosław, Tokary, Warginia.

Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Sławsku jest mgr Beata Gofryk, zaś grono pedagogiczne tworzą:mgr Błaszkiewicz Małgorzatamgr Dwojak Mariamgr Dyroz Agnieszkamgr Gofry Dariuszmgr Konkel Joannamgr Najda Iwonamgr Krzowska Joannamgr Pilińska Ewamgr Płachecki Bogumiłpani Maria Szewczykmgr Torowicz Grażynamgr Wachholz Beatamgr Zawarska Helenaks. Cezary Wojciech Filimon

Przez wiele lat zajęcia odbywały się w dwóch budynkach poniemieckich, ale w dniu 29.XI.1999 roku dokonano uroczystego otwarcia nowej Szkoły Podstawowej w Sławsku. Takie motto towarzyszyło temu wydarzeniu: "Szkoła – jak wielki pomnik z kamieniaco śnił się kiedyś w śmiałych marzeniach.Tu tysiąclecia mowa ojczysta Wśród białych murów nową ma przystań..." W tym dniu oddano do użytku budynek szkolny. W nowej szkole znajduje sie 10 przestronnych sal lekcyjnych, świetlica, biblioteka, kuchnia, stołówka oraz gabinety specjalistyczne.

Na otwarcie nowego budynku zaproszono przedstawicieli duchowieństwa m.in. Biskup Paweł Cieślik, z zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty, partii politycznych, lokalnych władz samorządowych oraz licznych sponsorów szkoły. Podczas ceremonii wystąpiła orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej ze Sławna. Od zaproszonych gości Szkoła Podstawowa w Sławsku oraz jej uczniowie otrzymali: telewizor, magnetowid, radiomagnetofon, drukarkę laserową itp.

Imprezy szkolne

W szkole Podstawowej w Sławsku w roku szkolnym 1999/2000 odbyło się tradycyjnie wiele uroczystości m.in. Opłatkowe spotkanie w gronie drużynowych ZHP z gminy Sławno, wigilijne spotkanie wszystkich uczniów, ślubowanie klasy I oraz szkolna zabawa.

W nowym roku szkolnym 2000/2001 w szkole została zorganizowana akcja zatytułowana "Żyj bezpiecznie". W ramach tej akcji odbyło się spotkanie z lekarzem, strażakami, a także funkcjonariuszem policji. Dzięki tej akcji uczniowie uzyskali odpowiedzi na wiele ważnych pytań dotyczących bezpieczeństwa. Wielu uczniów otrzymało znaczki odblaskowe, dzięki którym będą bardziej widoczne na drodze.

Wśród wielu konkursów odbywających się w szkole, w czasie których uczniowie wykazywali się wiedzą, zdolnościami i umiejętnościami, autorka pracy zwróciła uwagą na najciekawsze z nich np.:"Omnibus" - najlepszą okazała się uczennica Natalia Jankowska z klasy VIIIb.Konkurs recytatorski pt."Ptaki i ptaszki szkolne" - jako eliminacje do gminnego konkursu recytatorskiego. W kategorii dzieci młodszych zwyciężyła Marta Wachholz, a w kategorii dzieci starszych zwyciężyła Małgorzata Błaszczyk."Międzyszkolny Finał Wiedzy Mitologicznej" - w turnieju brała udział Szkoła Podstawowa ze Sławska, Gimnazjum ze Sławska, Gimnazjum z Wrześnicy. Turniej składał się z testu oraz z zadania, w którym należało rozpoznać przedmiot związany ze starożytną kulturą grecką, a także odgadnąć postać z mitologii greckiej. Dla wszystkich uczestników nagrodą była książka pt. "Mitologia" Jana Parandowskiego. Reprezentacja Szkoły Podstawowej ze Sławska zajęła II miejsce.

W roku szkolnym 2001/2002 klasa II wystąpiła z przedstawieniem kukiełkowym pt. "Co słychać w lesie" dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Przedstawienie to przygotowała nauczycielka nauczania początkowego Helena Zawarska, która jednocześnie pełniła role reżysera i scenografa. Tekst opracowała pani Krystyna Kowaliszyn. W inscenizacji brały udział:Dzieci: Marcela Chojnacka, Agata Zych, Zosia Święcicka, Kacper JóźwikZając: Michał KenigPszczoła: Joasia WołczekWiewiórka: Ewelina SzcześniakLis: Sebastian RojekDzięcioł: Damian MamrotJeż: Kamil ŚwiąderMyszka: Ewa KarciarzBorsuk: Konrad KnapSarenka: Ania JuszczykowskaDzik: Piotr Bartkiewicz

Uczniowie Szkoły Podstawowej ze Sławska klasa "0" i klasa II uczestniczyli w Przeglądzie Form Teatralnych "Wiosna z bajką" w Podgórkach. Obie klasy wystąpiły z przedstawieniem pt. "Las brzozową furtkę ma- cztery pory roku". Wszystkie grupy, które brały udział w przeglądzie zostały uhonorowane dyplomami i pamiątkami.

Z kolei w Żukowie odbył się III Gminny Konkurs Piosenki Szkolnej "Złoty Żuk". Był to festiwal dla dzieci, w czasie którym mogły zaprezentować swoje umiejętności muzyczne. Uczennica ze Szkoły Podstawowej w Sławsku – Joanna Wołczek zajęła I miejsce w drugiej kategorii.

W nowym roku szkolnym 2002 roku odbył się Szkolny Konkurs Plastyczny na temat "Barwy jesieni" przygotowany przez panią Helenę Zawarską. Konkurs przeprowadzony był w dwóch kategoriach klasy 0-III i klasy IV-VI. Prace tworzone były dowolną techniką przy muzyce Vivaldiego "Cztery pory roku". W skład jury weszli nauczyciele: dyrektor Beata Gofryk, Grażyna Torowicz, Iwona Najda, Helena Zawarska, Bogumił Płachecki.

W kategorii klas młodszych zwyciężyły następujące osoby:I miejsce K. KnapII miejsce D. MamrotIII miejsce E. Ciołak

W kategorii klas starszych najlepsi okazali się: M. Mamrot, N. Nawrocka, H. Zawarska, K. Jóźwik.

Lekcja historii- tak nazwano spotkanie z panią Marią Granisz, uczestniczką powstania warszawskiego. "Godzina W czyli 17 dnia 1 sierpnia 1944 roku przeszła na stałe do historii Polski, bowiem wybuchło powstanie"- tymi słowami rozpoczęła swoją opowieść pani Maria Granisz była sanitariuszka, łączniczka, żołnierz AK, obecnie podporucznik Światowego Związku Żołnierzy AK.

Pani Maria Granisz opowiadała uczniom w jaki sposób młodzi ludzie w poczuciu obowiązku patriotycznego walczyli z okupantem; jak narażali życie dla Ojczyzny i dla siebie. Często bowiem rannych kolegów wynosili pod ostrzałem na własnych plecach. Opowieść ta bardzo zainteresowała uczniów, kilku z nich zadało pytania pani M. Granisz:Czy była pani świadkiem czyjejś śmierci?

M.G. Tak, wielokrotnie, do śmierci byliśmy przyzwyczajeni. Nie baliśmy się trupów, raczej żywych ludzi.W jaki sposób odnalazła pani rodzinę?

M.G. W Generalnej Guberni zupełnie przypadkowo dowiedziałam się, że przebywają u znajomych moi rodzice z najmłodszym bratem.Czy nadal boi się pani okropnych wspomnień związanych z wojną?

M.G. O tak, modle się, by nigdy więcej jej nie było.

W Szkole Podstawowej w sławsku w 2003 roku odbył się Gminny Konkurs Mitologiczny. Konkursowi towarzyszyło motto, fragment wiersza Bolesława Leśmiana:

"Każdy z nas jest Odysem, co zdąża do swej Itaki"

Do konkursu wiedzy mitologicznej przystąpiło sześć drużyn z Boleszewa, Wrześnicy, Żukowa, Warszkowa, dwie drużyny ze Szkoły Podstawowej w Sławsku. Przewodniczącym jury został Józef Sałusz z Gminnego Zespołu Oświaty, współoceniającymi dyrektorzy szkół z terenu gminy. Zadania konkursowe polegały na rozwiązaniu postaci mitologicznych na podstawie cytowanej wypowiedzi oraz na podstawie cytowanej wypowiedzi oraz na podstawie opisu ich atrybutów i pięknym opowiedzeniu wymyślonego mitu. Zwycięzcą konkursu została drużyna gospodarzy, czyli Szkoła Podstawowa ze Sławska otrzymując w nagrodę "Złoty laur". Na drugim miejscu lansował się zespół z Wrześnicy otrzymując "Srebrny laur", trzecie miejsce zajęła drużyna z Boleszewa.

Ważnymi dla uczniów tej szkoły okazały się także konkursy:Gminny Konkurs Ortograficzny klas trzecich w BoleszewiePowiatowy Konkurs Ortograficzny klas trzecich w SławnieSzkolny Konkurs Recytatorskich IV Gminny Konkurs Piosenki Szkolnej "Złoty Żuk"Gminny Konkurs RecytatorskichSzkolny Konkurs Czytelniczy

W dniu 22.V.2002 roku pod hasłem "Zachowaj trzeźwy umysł" odbył się w Sławsku festyn z udziałem wójta Wojciecha Stefanowskiego. Celem festynu było propagowanie trzeźwego stylu życia oraz zapobieganie narkomanii wśród dzieci i młodzieży. W festynie wzięły udział Szkoła Podstawowa ze Sławska, z Wrześnicy, Żukowa oraz Gimnazjum Gminnego we Wrześnicy i jego fili w Sławsku. Festyn rozpoczął się od wypuszczenia gołębi i przemarszu barwnego korowodu jego uczestników przez Sławsko. Następnie uczniowie z klasy IV i VI prezentowali dla zaproszonych gości, rodziców i wszystkich przybyłych scenki profilaktyczne.

W pierwszym dniu wiosny 21 marca 2004 roku odbyło się spotkanie uczniów z policjantem psem tropiącym- Aresem. Uczniowie mieli możliwość porozmawiać z policjantem, strażakiem i młodszym ratownikiem, o tym jak bezpiecznie przejść przez ulicę, w jaki sposób udzielać pomocy, a także o bezpieczeństwie pożarowym.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sławsku mieli możliwość dwa razy w tym roku szkolnym obejrzeć przedstawienie pt. "Cztery pory roku" oraz "Wielka draka w lesie Świstaka". Były to przestawienia przygotowane przez aktorów teatru krakowskiego.

Swoje umiejętności aktorskie mogła pokazać klasa "0" w I Przeglądzie Twórczości Jana Brzechwy, który odbył się 24.V.2004 roku w Domu Kultury w Sławnie. Był to konkurs zorganizowany przez Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sławsku z klasy "0" wystąpili w repertuarze: Kacper Elendt "Leń", Krystian Głogowski, Milena Milczarek, Wojtek Zagorodnikow- zwierzęta. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Na początku czerwca 2004 roku odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw, który powstał przed budynkiem szkoły Podstawowej w Sławsku. Akcje zainicjowały trzy kobiety: dyrektor Beata Gofryk, radna Maria Szamiel, sołtys Irena Czerniawska. Plac zabaw zaplanowany jest na 150 dzieci. Jest tu karuzela, huśtawki, piaskownica i nie tylko, gdyż w najbliższym czasie pojawią się następne atrakcje.

Przed zakończeniem roku szkolnego już tradycyjnie wszystkie klasy wyjeżdżają gdzieś na wycieczkę. Młodsze klasy w tym roku pojechały do Borkowa do średniowiecznej osady malowniczo położonej wśród pól i lasów gminy Malechowo. Najstarsze klasy Szkoły Podstawowej w Sławsku pojechały do Krakowa, Ojcowa, a także zwiedzały okolice Darłowa i Darłówka.

Dyrektor mgr Beata Gofryk w 2004 roku zajęła III miejsce w powiecie sławieńskim w plebiscycie "Belfer na 6+". Beata Gofryk poza sprawowaniem funkcji dyrektora, uczy języka polskiego w klasach IV-VI, a także prowadzi zajęcia z terapii logopedycznej. Pomaga uczniom, którzy mają kłopoty z nauką czytania i pisania.

Osiągnięcia sportowe uczniów Szkoły Podstawowej w Sławsku

W roku szkolnym 1999/2000 szkoła Podstawowa ze Sławska zdobyła I miejsce w Turnieju o Puchar Wójta. Reprezentacja szkoły brała udział w następujących zawodach:indywidualne biegi przełajoweturniej piłki nożnejturniej piłkarskich piątekturniej unihokejaturniej dwóch ognisztafetowe biegi przełajoweturniej zabaw sportowych

W roku 2002 roku Szkoła Podstawowa ze Sławska po raz kolejny wzięła udział w Powiatowym Turnieju Mini Piłki Nożnej "Z podwórka na stadion". Drużyna ze Sławska zajęła III miejsce.

Osiągnięcia sportowe Szkoły Podstawowej w Sławsku w 2003 roku:II miejsce w mistrzostwach powiatu sławieńskiegoW indywidualnych Biegach Przełajowych rocznik 1991 chłopcy, I miejsce zajął Michał ErwardtZespołowe:

- I miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Sławno, rocznik 1991 chłopcy

- II miejsce w mistrzostwach powiatu sławieńskiego w Unihokeja dziewcząt i chłopców

- III miejsce w mistrzostwach powiatu sławieńskiego w Mini Piłce Nożnej chłopców

- III miejsce w Powiatowym Turnieju Eliminacyjnym Coca-Cola Cup chłopcówUdział w mistrzostwach powiatu sławieńskiego w Mini Piłce Nożnej dziewczątUdział w Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej Halowej Szkół Podstawowych (dwie drużyny)Udział w mistrzostwach powiatu sławieńskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych (dziewcząt i chłopców)Udział w mistrzostwach powiatu sławieńskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych (dziewcząt i chłopców)

Osiągnięcia sportowe uczniów szkoły Podstawowej w Sławsku w 2004 roku. Opiekunem uczniów jest mgr Dariusz Gofryk.

Do największych osiągnięć należą:Mistrzostwa Powiatu Sławieńskiego w Indywidualnych Biegach PrzełajowychMistrzostwa Powiatu Unihokeja – chłopcy (III miejsce)Mistrzostwa Powiatu Unihokeja – dziewczęta (awans do rozgrywek rejonowych)Turniej Piłki Nożnej o Puchar UKS Grabowa (II miejsce)Pierwsza edycja Ligi Unihokeja dziewcząt i chłopców (III miejsce i I miejsce)Eliminacje do zawodów wojewódzkich – finałowych w Unihokeja dziewczątMistrzostwa województwa zachodniopomorskiego w Indywidualnych Biegach PrzełajowychTurniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Malechowie

Szkolna działalność pozalekcyjna

W Szkole Podstawowej w Sławsku działają takie organizacje:ZHP – prowadzone przez druhnę Marię SzewczykPCK – prowadzone przez mgr Iwonę NajdęSamorząd Uczniowski, który organizuje apele i imprezy okolicznościowe

Zajęcia pozalekcyjne toGimnastyka korekcyjno-kompensacyjna – prowadzona przez mgr Helenę ZawarskąZajęcia z terapii logopedycznej – prowadzone przez dyrektor mgr Beatę GofrykŚwietlica socjoterapeutyczna – prowadzona przez mgr H. DrobiakBibliotekaTowarzystwo Przyjaciół Regionu – prowadzone przez mgr Ewę Pilińską

Koła zainteresowań:

Kółko szachowe – prowadzone przez mgr Piotra Rogalskiego

Złota księga absolwentów Szkoły Podstawowej w Sławsku

W Szkole Podstawowej w Sławsku od 1987 roku jest prowadzona Złota Księga Absolwentów za:szczególne osiągnięcia dla szkołyaktywne uczestnictwo w życiu klasyfikacji wysoką średnią ocen w klasie VIIIzachowanie co najmniej bardzo dobre

Najlepsi absolwenci Szkoły Podstawowej w Sławsku:

1987/88

Mariusz Dzitkowski,

Mariusz Brzóskowski

1988/89

– Iwona Lawrynowicz,

Dorota Kulczyk,

Ireneusz Czyż

1989/90

– Bernadetta Rut,

Monika Jabłońskaw

1991/92

– Joanna Kulczyk,

Ewa Sitarska,

Agnieszka Podlasw

1992/93

Magdalena Wal,

Agnieszka Abratkiewicz,

Marcin Świstuń,

Wojciech Czyż w

1993/94

Agnieszka Fleran,

Katarzyna Schwartz,

Krzysztof Knap,

Maciej Hopew

1994/95

Monika Rolnik,

Sylwia Rutw

1995/96

Małgorzata Walczakw

1996/97

Karolina Skarbek,

Anna Kufel,

Izabela Sawickaw

1997/98

Anna Błąd,

Luiza Zielińska,

Aneta Rolnik,

Karol Mądrzeckiw

1998/99

Wioletta Świstuń,

Katarzyna Wołczek,

Sylwester Chudyw

1999/2000

Tomasz Jabłoński,

Natalia Jankowska,

Kamil Zawarski,

Julia Chojnacka,

Sławomir Zawarskiw

2000/2001

Wioletta Zdanowska,

Magdalena Rybak,

Ilona Nawrocka,

Sławomir Zawarskiw

2001/2002

Daniel Czerniewski,

Patryk Jóźwik,

Jolanta Łukaszewska,

Justyna Murawiecka,

Konrad Synowiecw

2002/2003

Małgorzata Błaszczyk

Współpraca z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu

W okolicach Sławna na początku lat 90 podejmowane były przez archeologiczny Instytut Prehistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu prace wykopaliskowe. Studenci archeologii pod kierunkiem dr Włodzimierza Rączkowskiego prowadzili badania w celu lepszego poznania pradziejów ziemi sławieńskiej. Archeolodzy pracowali w Sławsku, Warszkowie, Rusinowie, Janiewicach. W czasie poszukiwań wykonano serię zdjęć lotniczych, prowadząc badania metodą elektrooporową.

Dr Włodzimierz Rączkowski dnia 5.VI.1996 roku odwiedził Szkołę Podstawową w Sławsku i wygłosił prelekcję na temat historii wsi (Sławska) i grodziska we Wrześnicy. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem dr Włodzimierza Rączkowskiego już od kilku lat prowadzi badania archeologiczne na terenie tej gminy i odkrył ponad 60 miejsc pobytu człowieka. Juz na przełomie VIII i IX wieku mieszkańcy z okolic Sławska, Staniewic i Wrześnicy utworzyli plemię na tyle silne, żeby wybudować nad Wieprzą gród. Ponieważ rzeka często zmieniała swoje koryto, mieszkańcy umocnili brzegi wokół grodu wiklinową faszyną. Cennym znaleziskiem dla archeologów była bardzo dobrze zachowana konstrukcja wałów obronnych i zabudowań. Przetrwały one, gdyż gród usytuowany był na terenie podmokłym, wilgotnym i dzięki temu drewno zakonserwowało się. Dlatego można określić chronologię oraz sposób eksploatacji środowiska naturalnego w otoczeniu grodu. W X wieku w wyniku rywalizacji rodów z Wrześnicy i Sławska gród upadł. Nawy powstał na terenie dzisiejszego Sławska, również nad Wieprzą. Gród ten stał się szybko ważnym ośrodkiem publicznym i gospodarczym na Pomorzu Środkowym. Od XII wieku mieściła się tu stolica Księstwa Sławieńskiego. Wtedy też powstała pierwsza parafia pod wezwaniem św. Jakuba. W 1403 roku mieszkańcy Nowego Sławna najechali na gród w Starym Sławnie, czego konsekwencją było całkowite zniszczenie grodu, podgrodzia i kościoła parafialnego. Kościół gotycki, który istnieje obecnie został prawdopodobnie zbudowany w miejscu poprzedniego w XV wieku.

W czasie prac remontowych w 1992 roku dr Włodzimierz Rączkowski odkrył gotycką, ceglaną posadzkę. Niestety zachowała się ona tylko w niektórych partiach kościoła, a jej największy fragment odsłonięto w nawie południowej. Posadzka zbudowana była z naprzemienne ułożonych płytek w kształcie strzałek. Takiego sposobu układania posadzki nie stwierdzono dotychczas w żadnym kościele. Jest to więc unikatowy fragment posadzki. Wystrój kościoła wzbogacają dodatkowo: ostrołukowy partał oraz kamienna chrzcielnica w kształcie kielicha. Ciekawym elementem jest obraz namalowany na dwunastu sosnowych deskach połączonych ze sobą, który przedstawia Sąd Ostateczny.

Dr Włodzimierz Rączkowski oprócz wykładu na temat historii okolic Sławska i Wrześnicy pokazał uczniom także unikatowe zdjęcia rysunków naskalnych naszych przodków, pochodzące z niedawno odkrytej francuskiej jaskini oraz inne slajdy ze znaleziskami archeologicznymi tj. popielnice, ozdoby, pierścionki, garnki, groty itp.

Z kolei w Sławieńskim Domu Kultury została otwarta wystawa archeologiczna zatytułowana "Zanim powstało Sławno". Uczniowie ze Sławska mieli możliwość obejrzeć fragment modelu grodziska w skali 1:3. Wystawa poświęcona była grodzisku we Wrześnicy, datowanemu na IX wiek. Pokazane były fragmenty wnętrza grodziska, zrekonstruowano piec do pieczenia chleba, domu o konstrukcji słupowej i zrębowej. Pokazano też sprzęty: naczynia, żelazny topór, sierp, drewniana łyżkę. Eksponaty te pochodziły z badań prowadzonych przez Fundacje "Dziedzictwo" oraz ze zbiorów Muzeum Pierwszych Piastów oraz Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Autorem scenariusza wystawy był poznański archeolog dr Włodzimierz Raczkowski. Wykonali ją pracownicy Sławieńskiego domu Kultury, głównie Andrzej Bartkiewicz.

W dniu 15.VI.1997 roku został zorganizowany rajd pieszy i rowerowy "Szlakiem Księstwa Sławieńskiego". Była to dziesięciokilometrowa trasa, zaczynająca się przy Szkole Podstawowej we Wrześnicy, następnie wczesnośredniowieczne grodzisko nad rzeką Wieprzą z IX wieku. Kolejnym punktem był dawny młyn wodny oraz Sławsko, gdzie można było zwiedzać kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła, będący unikatowym zabytkiem architektury gotyckiej na Pomorzu Środkowym. Została również sporządzona mapka trasy szkoła – grodzisko.

Bardzo interesujące dla uczniów okazało się spotkanie z archeologiem dr Włodzimierzem Rączkowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który mówił o życiu prasłowiańskich przodkach na tych ziemiach.

Konsekwentnie zostały zrealizowane zadania szkolnego programu "Sławsko – moja mała Ojczyzna", gdyż w szkole zorganizowano wystawę eksponatów archeologicznych. Można było zobaczyć stare młynki do kawy i pieprzu, glinowe dzbany, lampy naftowe, kołowrotek, stare żelazka i wiele innych "staroci" zebranych na terenie Sławska i okolic.

W 2002 roku po raz kolejny dr Włodzimierz Rączkowski przyjechał do Szkoły Podstawowej w Sławsku. Wygłosił wykład na temat Księstwa Sławieńskiego urozmaicony slajdami i rekwizytami. Przy okazji prelekcji archeologicznych na pobliskim grodzisku z X wieku.

Zespół Muzyki Dawnej

Od 2002 roku w Szkole Podstawowej w Sławsku istnieje Zespół Muzyki Dawnej prowadzony przez nauczyciela muzyki mgr Bogumiła Płacheckiego. W skład zespołu wchodzą uczniowie tej szkoły:Marlena Mamrot – flet sopranowyAnia Kulczyk – flet sopranowyPatrycja Podlas – flet altowyAdriana Zawarska – flet tenorowyNatalia Nawrocka – flet basowyJoanna Pikuła – tamburynMateusz Mądrzecki – bębenAgnieszka Szewczyk – trójkąt, śpiewKatarzyna Kurczyk – śpiew, tamburyn

Oprócz wyżej wymienionych instrumentów muzycznych uczniowie grają również na dzwonkach chromatycznych i kołatce. Obok zespołu istnieje także zespół wokalny, w którym śpiewają uczennice tej szkoły.

W repertuarze Zespołu znajdują się utwory instrumentalne i wokalno-instrumentalne z późniejszego średniowiecza, renesansu i wczesnego baroku wykonywane w językach: łacińskim, angielskim, starofrancuskim i oczywiście w języku polskim. Uczniowie występują w strojach w konwencji epoki renesansowej.

Zespół Muzyki Dawnej wraz z zespołem wokalnym występują na różnych, ważnych uroczystościach szkolnych, takich jak: Dzień Edukacji Narodowej, Ślubowanie klasy I, Jasełka, Dzień babci i dziadka, Zakończenie roku szkolnego, czy takich imprezach jak "Zachowaj Trzeźwy umysł", na Grodzisku, podczas imprezy integracyjnej.

Pierwszym bardzo ważnym osiągnięciem Zespołu Muzyki Dawnej było uczestnictwo w konkursie "Kolęd i Pastorałek" w Sławieńskim Domu Kultury w grudniu 2002 roku. W konkursie wzięło udział kilkanaście zespołów, ale I miejsce zajął Zespół Muzyki Dawnej ze Szkoły Podstawowej w Sławsku. W kankursie tym także brał udział zespół wokalny, który zajął I miejsce.

Za rok również w "Przeglądzie Kolęd i Pastorałek" w Sławieńskim Domu Kultury Zespół Muzyki Dawnej zajął I miejsce.

Jednym z ważniejszych występów okazał się koncert w gotyckiej scenerii, czyli w kościele p.w. św. Piotra i Pawła w Sławsku. Zespół Muzyki Dawnej brał udział we Mszy Św., grając na instrumentach i recytując poezje księdza Jana Twardowskiego. Pomysłodawcami zorganizowania imprezy zatytułowanej "Prowadź nas Panie" - byli nauczyciele szkoły. Do występu uczniów przygotował pan Bogumił Płachecki. Młodzi muzycy grali na fletach, bębenkach, tamburynie, inni z kolei uczniowie recytowali poezję, a jeszcze inni śpiewali w języku łacińskim, starofrancuskim oraz angielskim. Niepowtarzalny efekt przedstawienia został uzyskany dzięki gotyckiemu wnętrzu kościoła oraz doskonałej akustyce.

W dniu 17.IV.2004 roku część Zespołu Muzyki Dawnej (Kwartet Fletów Prostych) wziął udział w Ogólnopolskim Konkursie dla Młodych Flecistów "Muzyka i ja" w Kołobrzegu. W konkursie tym brało udział 27 zespołów. Zespół ze Sławska zajął III miejsce w wyżej wymienionym konkursie. Dowodem uznania dla członków zespołu było wręczenie drobnego upominku w postaci żaglowca, upamiętniającego miejscowość, w której odbył się konkurs.

Następnym ważnym dla zespołu występem okazała się uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Sławsku imienia Jana Kochanowskiego. Dziewczęta z zespołu tańczyły taniec Pavana, który kiedyś był wykonywany na dworze Jagiellonów w czasach, kiedy to Jan Kochanowski był sekretarzem królewskim.

W Ratuszu 27.V.2004 roku w czasie Powiatowych Obrad PSL Zespół Muzyki Dawnej grał, a zespół wokalny śpiewał przygotowane utwory. Z kolei 18.VI.2004 roku na Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie zespół wystąpił w czasie Europejskiego Zjazdu Miast.

Na zakończenie roku7 szkolnego 2004 został rozstrzygnięty konkurs na nazwę Zespołu Muzyki Dawnej. Zespół nazwano "IVENTUS" (młodość). To był ostatni występ zespołu "Iventus" w tym składzie, gdyż członkowie zespołu ukończyli Szkołę Podstawową w Sławsku. Zespół podziękował swojemu opiekunowi panu Bogumiłowi Płacheckiemu.

Uroczyste nadanie Szkole Podstawowej imienia Jana Kochanowskiego

W dniu 27.V.2004 roku odbyło się uroczyste nadanie Szkole Podstawowej w Sławsku imienia Jana Kochanowskiego oraz wręczenie standardu. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną przez księdza Włodzimierza Milewskiego. Kazanie o wartościach, o których pisał Jan Kochanowski w swoich utworach wygłosił Ojciec Karmelita z Krakowa Andrzej Żyłka.

Główna część uroczystości odbyła się oczywiście w szkole Podstawowej w Sławsku. Na samym początku dyrektor Beata Gofryk powitała zaproszonych gości, rodziców, uczniów, nauczycieli i wyjaśniła dlaczego to właśnie Jan Kochanowski staje się patronem szkoły:

To wielki humanista, poeta-doctus, ojciec polskiej poezji. Niepospolity talent, światły umysł i europejska kultura złączyły się w jedno, by powstała sztuka. Dał literaturze polskiej nowoczesny język poetycki, bogactwo nowych form gatunkowych i wersyfikacyjnych. Był wyrazicielem wiary w harmonię świata, prawa natury i możliwości ludzkiego umysłu. poeta sięgał często do tematów antycznych, ale dopasowywał je do szesnastowiecznych realiów. Był już uznany za życia, bowiem jego antyczny dramat "Odprawa posłów greckich" został odegrany na zamku królewskim z okazji zaślubin króla Zygmunta Augusta z Barbarą Radziwiłłówna. Był człowiekiem niezwykle wrażliwym. Troszczył się o dobro publiczne i narodowe oraz los pojedynczego człowieka. Minęły wieki, zostały wiersze... Wciąż je czytamy i zachwycamy się nimi, a one żyją swoim cudownym szesnastowiecznym życiem. Wartości i tematy w nich zawarte są nadal aktualne, bo dotyczą życia, śmierci, szacunku do człowieka, przyrody i Boga.

Dzisiaj w tym szczególnym dniu oddajemy im hołd, bo sztuka nie przemija. Oddajemy hołd poecie, którego imię stanowi pomost między dawnymi a obecnymi czasy. To nasza ojczysta historia, korzenie, do których będziemy powraca ć zawsze. Szczególnie teraz po wejściu do Unii Europejskiej, bo to nas odróżnia od innych narodów, to dziedzictwo kulturowe, do którego jak najbardziaj zaliczamy twórczość Jana z Czarnolasu. On sam znał wartość swojej poezji, bowiem napisał: "I WSIĄŁEM SIĘ NA SKAŁĘ PIĘKNEJ KALIOPY, GDZIE DO TYCH MIAST NIE BYŁO ŚLADU POLSKIEJ STOPY".

Po tej części ksiądz Prałat Marian Dziemianko dokonał poświecenia sztandaru. Następnie odbyło się symboliczne wbijanie gwoździ przez zaproszonych gosci między innymi:Starosta Powiatu Grzegorz JanuszewskiWójt Gminy Sławno Wojciech StefanowskiKierownik Biura Pow. ARIMR w Darłowie Jan KrawczukPrezes SP. ZO.O "ALWA" w Sławnie Julia OsmańskaPrezes GS "SCH" w Sławnie Jan FranasPrazes SP "HYDROGEOBUDOWA" w Sławnie Tadeusz StukanPrezes Spółki Gastronomicznej Lubomira WilczewskaDyrektor Banku Spółdzielczego w Sławnie Henryka KlamannPrzedstawiciel Koła Myśliwskiego "Jurand ze Spychowa" w Sławnie Maciej WachholzRadna Wsi Sławsko Maria SzamielRadny Wsi Sławsko Ludwik HartwichhW zastępstwie za męża właściciela księgarni "Pod Sową" w Sławnie Beata GofrykNauczyciel Maria Szewczyk reprezentująca Grono PedagogicznegoNauczycielka Joanna Konkel

Następnie Wójt Gminy Sławno Wojciech Stefanowski odczytał rozporządzenie nadania Szkole Podstawowej w Sławsku Imienia i Sztandaru. Następnie dyrektor Beata Gofryk odebrała sztandar od wójta i przekazała uczniom Szkoły Podstawowej w Sławsku. Po czym nastąpiło uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy.

Dyrektor mgr Beata Gofryk wręczyła certyfikaty "Przyjaciel szkoły" następującym osobom:Irena Czerniawska – Przewodniczaca Rady RodzicówLudwik Hartwichh – Radny Wsi SławskoWojciech Stefanowski – Wójt Gminy SławnoMaria Szamiel – Radna Wsi Po tej części mgr Ewa Stranik z kuratorium Oświaty z Delegatury w Koszalinie odcytała List Gratulacyjny dla szkoły od zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie Jerzego Kotlęgi. Nastepnie niektórzy dyrektorzy szkół z gminy Sławno złożyli podziekowania pani dyrektor za "imprezę z klasą" oraz gratulacje i życzenia w dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Całą imprezę uświetnił spektakl teatralny opowiadający o życiu i twórczości Jana Kochanowskiego oraz występ Zespołu Muzyki Dawnej, który przeniósł gości do Czarnolasu w epokę, w której tworzył poeta. Na koniec imprezy goście mogli oglądać wystawę nagród i dyplomów uczniów tej szkoły oraz można było wpisać się do kroniki szkolnej.

Galerie