Szkoła Podstawowa w Sławsku im. Jana Kochanowskiego została otwarta 1 września 1945 r. i liczyła wówczas 59 uczniów. Mieściła się w dwóch budynkach w Sławsku: nr 95 i 96. Pierwszym jej kierownikiem był Edmund Plank.

W roku 1981 obniżono organizację szkoły do sześciu klas, toteż dwie najstarsze klasy dojeżdżały do zbiorczej szkoły w Sławnie. W roku 1987 szkoła znów stała się pełną ośmioklasową.

LIST DYREKTORA

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy uczniowie!

Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie www.sp-slawsko.pl/ i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie. Zostały one również przesłane na pocztę email za pośrednictwem dziennika elektronicznego - LIBRUS

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym .

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.

2. Rodzice do szkoły przyprowadzają dziecko zdrowe.

3. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.

4. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.

5. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.

6. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.

7. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną.

8. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

9. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela

o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka

w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.

10. W szkole nie obowiązuje noszenie maseczek i rękawiczek, lecz zaleca się noszenie maseczek lub przyłbic w częściach wspólnych.

11. Rodzic odprowadzający oraz dzieci i młodzież przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic zobowiązany jest przed wejściem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki.

12. Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych

z materiałów pluszowych lub tkanin.

13. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi

i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.

14. Dziecku wchodzącemu do budynku szkoły rodzic zdejmuje maseczkę i utylizuje w bezpieczny sposób zgodnie z Instrukcją prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki.

15. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.

16. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga pracownik / 1 opiekun. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.

17. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.

2. Rodzic zgłasza odbiór dziecka nauczycielowi świetlicy/ nauczycielowi dyżurującemu szkoły

i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki na zewnątrz szkoły, lub do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty

z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.

3. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia

i odprowadza je do rodzica/prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje ręce.

4. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.

5. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony pracownik placówki.

6. Rodzic niezwłocznie po przejęciu opieki nad dzieckiem, stosuje się do zasad GIS, MZ oraz MEN.

7. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.

8. Uczniowie miejscowi z klas IV – VIII, po zakończonych lekcjach udają się do szatni i do wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoły z zachowaniem zasad GIS, MZ i MEN.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie gis.gov.pl/Aktualnosci.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

komentarze [0] , skomentuj

Dodaj komentarz

autor.gif nick

Treść komentarza (max. 300 znaków)

                  :) :( ;) :D :> :hell: :p :] :/ :lol: :help: :ok: :cry:

<< powrót

Galerie